Refusjonsregler

 

Mange kontakter oss med spørsmål omkring refusjon, da det er vanskelig å orientere seg i tilgjengelig

informasjon på egen hånd. I mage tilfeller har man rett til refusjon av logopedutgifter, men visse vilkår

være oppfylt. For å hjelpe, har vi forsøkt å lage et lite forklaringssammendrag:

 

Det er kommunen som i utgangspunktet har ansvar for logopedtjenester jf. Opplæringsloven. Kommunen

kan ikke uten videre fraskrive seg dette ansvaret. Dersom du ønsker logopedtjenester eller er misfornøyd

med den eller de tjenesten(e) du får, bør du derfor legge press på kommunen.

 

Dersom kommunen ikke kan gi deg et tilbud, kan du ha rettigheter gjennom folketrygdlovens § 5-10. Det

er imidleritid slik at folketrygdens stønadsordning er sekundær i forhold til skolemyndighetenes ansvar for

å gi spesialpedagogisk tilbud (herunder logopedisk/audiopedagogisk tjeneste). Flere vilkår må derfor være

oppfylt for at folketrygdloven skal komme til anvendelse.

 

Refusjonsvilkår

Det gis ikke stønad etter folketrygdloven § 5-10 i den utstrekning det offentlige gir stønad etter

andre lover, jf. folketrygdloven § 5-1 og forskriftens § 10.

 

Det kan gis stønad til dekning av undersøkelse, og behandling, av språk og taledefekter hos logoped

Defekten(e) må være en konsekvens av organisk sykdom eller skade (evt funksjonelle stemmelidelser)

Det må foreligge uttalelse fra legespesialist eller spesialavdeling på sykehus, som bekrefter defekter,

(men vilkåret kan fravikes om det er særlig vanskelig å fremskaffe spesialist eller spesialistuttalelse)

Henvisning til logoped må gjøres av lege, og oppgi diagnose i henhold til ICPC eller ICD-10 manualen

Behandling hos logoped må være av vesentlig betydning for brukers sykdom og/eller funksjonsevne

 

Formålet med stønadsordningen er å gi hel eller delvis dekning av utgifter til logopedisk undersøkelse

og behandling, som er av vesentlig betydning for brukers sykdom eller funksjonsevne, når bruker ikke

kan få et tilbud om behandling etter annen lovgivning, jf. forskrift til folketrygdloven, §§ 1 og 10

 

Vilkårene ovenfor er utarbeidet med tanke på at kommunen har det primære ansvaret for logopedtilbudet.

Om språk og taledefekten ikke er en konsekvens av organisk sykdom eller skade, har du fremdeles rett til

et logopedtilbud, men det er kommunen som har ansvaret for tilbudet.

 

Det er en viktig presisering i lovverket at HELFO ikke yter stønad dersom det foreligger tilbud etter annen

lovgivning. Dersom kommunen gir et delvis logopedtilbud (eksempelvis veiledning) jf. Opplæringsloven, er de

ansvarlig for tilbudet, og HELFO gir ingen refusjon.

Dersom du ikke er blant dem som faller inn under folketrygdlovens bestemmelser, er det kommunen du må

henvende deg til for å nå frem med ditt krav. Lytter ikke kommunen har du rett til å klage. Sørg derfor for

å få alle svar fra kommunen skriftlig.

 

Alle barn i barnehage og grunnskole med behov for logopedtjenester, bør meldes PP-tjenesten i kommunen.

PPT har ikke anledning til å avvise en henvisning (jf. § 5-6), og skal utarbeide en sakkyndig vurdering av

elevens særlige behov (jf. § 5-3). Er du uenig i innholdet eller konklusjonen, har du rett til å klage. Dersom

kommunen ikke gir klagen medhold, skal den oversendes fylkesmannen.